תקנון אתר

הגדרות
בן משפחה- כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.
דו"ח רשמי- כל דו"ח רשמי שעלול להיחשב כרשומה מוסדית או תעודת עובד ציבור לרבות: טופס 106, טופס 867, טופס 857, טפסים המופקים ע"י גופי פנסיה וביטוח או ע"י תאגיד בנקאי, וכן כל דו"ח אחר שלא הוכן ע"י המשתמש אולם הוא נמצא בבעלות המשתמש.
האתר- כל אתר אשר בבעלות החברה.
החברה- פינקום בע"מ שהינה חברת בת בקבוצת מיטב השקעות בע"מ, מפעילת האתר בכתובת הנוכחית.
הקבוצה- קבוצת מיטב השקעות בע"מ.
השירותים- שירות מחשבון ו/או שירותי הדפסה ומשלוח לפי העניין וכן שירותים נוספים. (השירותים ייקראו גם שירותי החברה).
יועץ השקעות- מי שהוסמך על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 לעסוק בייעוץ השקעות.
יועץ מס- מי שהוסמך על פי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 ו/או פקודת מס הכנסה לעסוק בייעוץ מס.
יועץ פנסיוני- מי שהוסמך על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה-2005 לעסוק בייעוץ פנסיוני.
כרטיס אשראי- כהגדרת המונח בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, לצורך תקנון זה ייחשבו רק כרטיסי אשראי שהונפקו ע"י מנפיק ישראלי. כמו כן המונח יכלול גם חשבון PayPal אשר כרטיס האשראי שהוגדר בו הינו כרטיס ישראלי.
מדיניות הפרטיות- מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתופיע באתר החברה או בעיון במשרדיה.
מומחה- כל יועץ מוסמך שאינו נכלל בהגדרת מומחה בעל רישיון.
מומחה בעל רישיון- רו"ח ו/או עו"ד ו/או יועץ מס ו/או יועץ פנסיוני ו/או משווק פנסיוני ו/או יועץ השקעות ו/או מנהל השקעות.
מנהל השקעות- מי שהוסמך על פי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 לעסוק בניהול השקעות.
מנוע OCR- מנוע עיבוד תמונה, בין שיסופק ע"י חברה חיצונית ובין שיפותח ע"י החברה.
משווק פנסיוני- מי שהוסמך על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה-2005 לעסוק בשיווק פנסיוני.
משתמש- כל מי שגלש לאתר או השתמש בשירותי החברה בין אם סיים את התהליך לבין אם לאו.
עו"ד- מי שהוסמך על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961 לעסוק בעריכת דין.
עותק הפלט- חלק מהפלט שהחברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש בו תחת ההגבלות המנויות בתקנון.
פלט- כל נתון, נתון על נתון (Metadata), מידע, מידע על מידע, דו"ח, קובץ ו/או הקלדה ו/או מסר לרבות מסר בע"פ ו/או כל צורת אחרת של העברת מידע שהעבירה החברה למשתמש, הן דרך אתרי החברה והן בתקשורת ישירה.
קלט- כל נתון, נתון על נתון (Metadata), מידע, מידע על מידע, דו"ח, קובץ ו/או הקלדה ו/או מסר לרבות מסר בע"פ ו/או כל צורת אחרת של העברת מידע שהעביר המשתמש לחברה, הן דרך אתרי החברה והן בתקשורת ישירה.
רו"ח- מי שהוסמך על פי חוק רואי-חשבון התשט"ו-1955 לעסוק במקצוע ראיית החשבון.
שירותי הדפסה ומשלוח- שירותים של הדפסת פלט ו/או עותק הפלט (לפי בחירת החברה) והעברתו ליעד שיבחר המשתמש. לעניין זה, לחברה שמורה זכות להחליף את פעולת ההדפסה והמשלוח בצורה של העברת מסר באופן אלקטרוני.
תאגיד בנקאי- כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 1981 לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק.
תוכנת המס- תוכנת המס של החברה הינה מכונה לאיסוף קלט ומידע, הפיכתו למידע דיגיטלי, הפעלת מחשבון מס, וסידור המידע בתבנית התואמת לטפסים שונים.
תכנים נוספים- כל מידע שנכלל באתר החברה,או שנמסר למשתמש בדרך אחרת, והוא אינו קלט או פלט.
תשובה רשמית מהחברה- תשובה בכתב, על נייר המכתבים של החברה, מלווים בחתימה אישית של מנכ"ל החברה מלווה בחותמת החברה.
תשלום- כל העברת כסף ו/או שווה כסף (לרבות מידע ו/או קלט) מהמשתמש אל החברה.


מבוא
ברוכים הבאים לאתר חברת פינקום בע"מ ח.פ. 515301026 (להלן: "החברה").

החברה הינה הסטארט-אפ המוביל בישראל בתחום החזרי המס באמצעות פלטפורמה דיגיטלית, מבית ההשקעות מיטב. 

החברה פיתחה את תוכנת המס ואת האתר על מנת לאפשר למשתמשי האתר לבצע בדיקה להחזר מס הכנסה לשכירים בכפוף לתנאי השימוש שיובאו להלן.

כמו כן, באתר החברה נמצאים באתר תכנים נוספים אשר נועדו להעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים. 

שימו לב: החברה מספקת את השירותים ללא קבלת אחריות לתוצאות מילוי הטפסים ו/או הגשתם. המשתמש יהיה אחראי למילוי הטפסים, לנכונותם ולהתאמתם לצרכיו. החברה איננה ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזקים תוצאתיים ועקיפים אשר יגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים באופן ישיר ו/או עקיף בקשר עם השירותים. 

המשתמש לבדו אחראי למילוי השדות השונים בטפסים ולדיוק במילוי. על המשתמש לבדוק את נכונות הפרטים אשר מולאו על ידיו בטופס. 

הבהרה חשובה
אנו פועלים בהתאם לחוק הישראלי והתקנות מכוחו, לכן חשוב לנו להבהיר מספר דברים חשובים:

החברה אינה מעניקה ייעוץ מקצועי ותוכנת המס ו/או השירותים אינם נחשבים כייעוץ מקצועי. השימוש בתוכנת המס ו/או באתר ו/או בשירותי החברה אינו תחליף לייעוץ עם מומחה ו/או עם מומחה בעל רישיון (לפי העניין). החברה אינה מעניקה ייעוץ מסוג כלשהו.

כל הפעולות של תוכנת המס (לרבות קבלת הקלט, העיבוד והפקת הפלט) ושירותי הדפסה ומשלוח אינם כוללים מגע יד-אדם ולפיכך אינם מכילים מימד שיקול דעת אנושי. לגבי שירותים שהחברה מעניקה באמצעות אנשים בשר ודם בין אם הם מומחה בעל רישיון ובין אם לא אינם נחשבים כמתן ייעוץ כללי או מתן ייעוץ בתחום ההתמחות. תשובות עובדי החברה אינן מקור הסתמכות ומומלץ להתייעץ עם מומחה בעל רישיון ומומחה לפני קבלת החלטה על בסיס תשובתם.

החברה אינה פועלת כ"מייצגת" או "מסייעת" ו/או מיופת כוח מול רשויות המס ו/או הביטוח הלאומי למעט מסלול Finupp Premium בו החברה הינה צד מייצג מול רשות המסים.

החברה אינה מומחה בעל רישיון ואינה מתיימרת להציג עצמה ככזו.

עובדי החברה אשר הינם מומחה בעל רישיון אינם פועלים כמומחה בעל רישיון בזמן עבודתם בחברה והתקשרות איתם אינה מחייבת אותם ולא יראו בהם כאילו התקשרו עם המשתמש באופן אישי ביחסים משפטיים מקצועיים כאמור בכללי האתיקה ו/או החקיקה המיוחדים לבעל רישיון. עובדי החברה אינם מייצגים ו/או מיופי כוח של המשתמש מול הרשויות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עובדי החברה שהם מומחים בעלי רישיון יציינו זאת במפורש, על-פי רצונם האישי, בעת תקשורת עימם. לפיכך כל עוד נאמר במפורש אחרת עובדי החברה אינם מומחה בעל רישיון.

הסכמה לתנאי השימוש
כל משתמש באתר יחויב לאשר את תנאי השימוש טרם הרישום לאתר ועצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמשים באתר, לרבות כל פעולה בקשה להגשת בקשה להחזר מס באמצעות האתר.

בעצם הכניסה לאתר ו/או הורדת תוכנת המס (בין למחשב או כאפליקציית טלפון סלולרי) ו/או מסירת קלט או מידע לחברה בדרך כלשהי, ו/או כל שימוש בתוכנה או באתר או בשירותי החברה, משתמש באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, מנהלי החברה, סוכניהם, שולחיהם ו/או כל מי מטעמם.

תנאים אלו יחולו על כל שירותי החברה והתקשורת עימה אלא אם כן נאמר אחרת.

על משתמש שאינו מסכים לתנאים אלה, להימנע משימוש באתר האינטרנט או מגישה אליו, ומכל שימוש בשירותים, וכן מתבקש שלא להעביר לחברה מידע ו/או דו"חות ו/או קלט שברשותו.

מי רשאי להירשם כמשתמש באתר?
כל אדם רשאי להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרחי ישראלי.
  2. בעל תעודת זהות תקפה.
  3. בעל חשבון בנק בתאגיד בנקאי ישראלי.
  4. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי.
  5. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  6. תושב ישראלי ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל.
  7. הוא מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות.
  8. במקרה שמשתמש הורשע בעבר בעבירה פלילית מכוח פקודת מס הכנסה ו/או חוק מס ערך מוסף ו/או חוק הביטוח הלאומי ו/או חוק מיסוי מקרקעין ו/או חוק ניירות ערך או שהמשתמש יודע כי מתנהלת לגביו חקירה או כי הוא נמצא במהלך דיוני שומה או בהליך ליטיגטורי- השימוש באתר מותנה בהודעה מראש בכתב לחברה וקבלת תשובה רשמית מהחברה.
  9. המשתמש עושה שימוש באתר עבור עצמו בלבד או עבור בן משפחה, ובלבד שניתנה הסכמת בן המשפחה לפני השימוש באתר וכי בן המשפחה עומד בשאר התנאים המנויים בסעיף זה (להלן: "שלוח של בן משפחה מורשה").


משתמש העומד בכל הדרישות אלו ייקרא לעיל ולהלן "משתמש מורשה".

אנו חוזרים ומדגישים כי רק משתמש מורשה בשר ודם יכול להשתמש באתר ו/או בשירותים וחל איסור על שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

חל איסור על פעולות בשם אדם אחר שאינו המשתמש (למעט אם מדובר בשלוח של בן משפחה מורשה).

חל איסור על גבית תשלום עבור עזרה לאחר בשימוש בשירותי החברה.

רישום באתר
על מנת שמשתמש יוגדר משתמש רשום באתר, המשתמש חייב תחילה לפתוח חשבון משתמש באתר בהליך רישום על ידי מילוי טופס הרשמה שיכלול את הפרטים הרלוונטיים, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי החברה (להלן: "מידע אישי").

המשתמש מודע לכך כי שימוש בפרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות או לרשויות וכן לדרוש מהמשתמש לפצותה מפני כל נזק מכל סוג שיגרם לחברה, לאתר, למשתמש אחר ו/או מי מטעמם עקב הגשת הפרטים הכוזבים.

האתר והשירותים
אופן השימוש באתר ובשירותים הוא במסירת קלט או מידע ע"י המשתמש אל החברה באמצעות מגוון טכנולוגיות. קלט זה עובר עיבוד וניתוח בתוכנת המס של החברה ו/או בכלים אחרים (פנימיים או של ספקים חיצוניים לחברה), ולבסוף מתקבל פלט על המסך או בדו"ח הנשלח למשתמש. 

החברה מספקת בנפרד שירותי הדפסה ומשלוח (בין בצורה פיזית ובין באמצעות תקשורת אלקטרונית) של דו"חות ופלטים למגוון יעדים לרבות משרדי רשות המיסים.

החברה מספקת בנפרד את התכנים הנוספים תוכן טקסטואלי וחזותי באתר ו/או בתוכנת המס. התוכן נמסר לידיעה בלבד והוא אינו בגדר ייעוץ ו/או המלצה לפעולה.

החברה מספקת בנפרד שירות תמיכה במשתמשי האתר ע"י עובדי החברה.

הוראות בקשר לקלט
בהעלאת קלט (כהגדרת המונח לעיל) לאתר המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו הוא מידע מלא נכון ומדוייק וכי הוא נמסר מרצון חופשי ללא שום כפיה או שידול.

במקרה וחלו שינויים לאחר מסירת הקלט, המשתמש מחוייב לעדכן את החברה מיד לאחר שנודע לו על כך.

המשתמש מצהיר כי כל קלט שהוא מעלה הוא קלט בבעלותו וכן כי העלאת הקלט אינה סותרת דין ו/או חוזה ו/או את תקנון האתר.

קלט אסור
אנו חוזרים ומדגישים כי העלאת תכנים ו/או מידע שאין למשתמש בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לו ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה)- אסורה! במקרה שקלט כזה הועלה ע"י המשתמש חובה עליו להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

אין להעלות קלט במטרה לפרסם (אפילו ללא כוונת רווח)

אין להעלות קלט ותכנים גזעניים, לא חוקיים או תוכן אשר עלול להוציא דיבה, להשמיץ, או לאיים.

אין להעלות קלט אשר אסור לפרסום או לשימוש, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי.

אין להעלות קלט שאינו מדוייק, מזוייף, שיש בו בכדי להטעות. מותר להעלות אך ורק קלט אשר נאמן לאמת ולמקור.

אין להעלות קלט ללא פרטים מזהים, ו/או למחוק או לערוך שינויים בקלט.

אין להעלות קלט בעל פוטנציאל להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

בעלות בקלט
למרות האמור בתקנון האתר במידה ונמסר לחברה דו"ח רשמי (כהגדרתו לעיל) בדרך של מסירת קובץ מהמשתמש הן ע"י צילום הקובץ ו/או העלאת קובץ ו/או שליחת הקובץ החברה אינה מקבלת בעלות במקור הקובץ והבעלות על הקובץ המקורי נשמרת למשתמש. עם זאת, החברה מקבלת רישיון מסחרי, עולמי, עביר, בלתי-הדיר, ונצחי לשימוש בקובץ ללא תשלום ו/או תמלוגים. הרישיון כולל זכות להעניק רישיונות משנה לעשות כל שימוש במידע הכלול בדו"ח הרשמי (כולו או חלקו) לרבות עיבודו, הכנת יצירות נגזרות וחשיפתו לצדדים שלישיים. 

כל קלט אחר שאינו דו"ח רשמי שנמסר לחברה ייחשב כאילו הועבר לבעלות החברה.

ניתוח ועיבוד-
החברה מבצעת על הקלט והמידע שהתקבל מהמשתמש פעולות ניתוח ועיבוד לצרכיה, צרכי המשתמש וצרכי צדדים שלישיים, לרבות לצורך הפעלת תוכנת המס, שינוי האתר ושיפורו שליחת הצעות שיווקיות ועוד. 

אי אחריות על אי דיוק
החברה עושה ככל שביכולתה כדי שהניתוח יהיה נאמן לאמת לרבות לחקיקת המס בישראל ככל האפשר ולשם כך נעזרת במגוון כלים לרבות ספקים חיצוניים, מנוע OCR לניתוח ועיבוד תמונה, מנועי חישוב חיצוניים, ספקי נתונים פיננסיים לרבות המדפיס הממשלתי ועוד. עם זאת, ייתכנו אי-דיוקים בניתוח ו/או בעיבוד. לפיכך החברה אינה מתחייבת לדיוק ו/או שלמות ו/או עדכניות המידע ו/או הניתוח.

כמו כן ייתכנו טעויות בניתוח שמקורן במשתמש כמו שגיאות הקלדה ו/או העלאת קלט או חלק ממנו באופן שגוי ו/או העלאת קלט או חלק ממנו למקום או לשדה לא נכון.

החברה לא תהיה אחראית במקרים בהם המשתמש מילא באופן לא מדויק את פרטיו במהלך הליך ההרשמה לאתרו/או בשלב הסופי של אימות הפרטים והגשת בקשת החזר המס. בשלב אימות הפרטים על המשתמש לאשר את כלל הנתונים לפיהם מוגשת בקשת החזר המס. אישור פרט שגוי עלול להביא להגשה שגויה מול רשות המיסים. ידוע למשתמש כי האישור הינו על אחריותו הבלעדית.

החברה לא תהיה אחראית על כל פעולה שהמשתמש עשה לבדו מחוץ למערכת לרבות פעולות שעשה המשתמש מול רשות המיסים ו/או הביטוח הלאומי. במקרה של פנייה מצד רשויות אלו על המשתמש ליידע את החברה ולהעביר אליה כל תכתובת ומסמך במהירות האפשרית ולפני נקיטת פעולות.

החברה לא תהיה אחראית על דיוק הניתוח ו/או העיבוד ועל המשתמש לבדוק בעצמו וגם באמצעות התייעצות עם מומחה בעל רישיון את דיוק הניתוח. אין לחברה כל אחריות בגין אי דיוק שדווח ביודעין על ידי משתמש האתר.

כמו כן על המשתמש להיות ער לתוצאות חריגות (למשל, תקלה במערכת עיבוד התמונה שתגרום לנתונים להיות מעוותים).

המשתמש מבין ומסכים שבמידה שהוא שילם לחברה בגין החזר מס, אך בפועל ביצע בעבר החזר מס אצל ספק אחר, לא יוחזר התשלום (היי, בסה״כ כבר השקענו טיפול).

במידה ויתבהר כי החזר המס שיתקבל אצל הנישום יהיה נמוך יותר מחישוב המערכת אזי יהיה זכאי הנישום מפינאפ לקבלת החזר עמלה יחסי כאילו שילם את העמלה המייצגת את החזר המס שבוצע לו בפועל. למען הסר ספק במקרה שבו יתברר שרשות המסים טעתה בביצוע החישוב לא תוחזר העמלה אך חברת פינאפ תגיש ערעור מנומק למס הכנסה בשמו של הלקוח ותבקש ממס הכנסה לבצע תיקון שומה בהתאם לשומה הנכונה. תמורת הגשת הערעור חברת פינאפ לא תגבה מהלקוח עמלה נוספת אך נציין שהאחריות לטיפול בערעור היא של הלקוח עצמו מאחר ופינאפ אינה צד מייצג. יובהר כי במידה ויתבהר כי מקור ההבדל הינו באי דיוק במילוי הפרטים מצד הלקוח ו/או השמטת הכנסות אזי החברה לא תעניק ללקוח ליווי המשך.
מועד קבלת החזר המס על ידי מס הכנסה
ידוע למשתמש כי לאחר הגשת בקשת החזר המס, הטיפול בבקשה עובר לטיפולה הבלעדי של רשות המיסים ואין לחברה אפשרות להשפיע או לשלוט במועד קבלת ההחזר.

למס הכנסה יש פרק זמן של שנה לטפל בבקשת החזר המס.
פלט-
כל הפלטים הינם קניינה הבלעדי של החברה ולמשתמש אין זכות בהם והוא מוותר על כל זכות או טענה שכזו. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק למשתמש עותק של חלק מהפלטים כפי שתקבע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי (עותק הפלט).

אין באמור בפסקה זו מבכדי לפגוע בהוראות החוק ו/או כללי אתיקה מקצועית, ובמקרה של סתירה בין תקנון האתר לבין הוראות החוק ו/או כללי אתיקה מקצועית ייגברו האחרונות.

עותק הפלט ניתן למשתמש לשימוש למטרות הבאות בלבד: (א) התייעצות עם מומחה בעל רישיון בכדי לבדוק את התאמת עותק הפלט למשתמש הספציפי ונכונותו לאור הקלט. (ב) הדפסה או שמירה לצרכי שימוש אישי בלבד (ג) הדפסתו ושליחתו של עותק הפלט באמצעות שירותי ההדפסה והמשלוח של החברה.

השימוש בעותק הפלט יהיה כפוף למגבלות הבאות: (א) במידה ונמסרה למשתמש הודעה כי עותק הפלט בידו אינו בתוקף יותר או שאינו נכון, ייחדל המשתמש להשתמש בעותק הפלט. (ב) המשתמש אינו רשאי לערוך, לשנות, להכין יצירות נגזרות מהעתק הפלט (ג) להשתמש בעותק הפלט למטרות שאינן מנויות בסעיף זה (ד) להפיץ את הפלט (למעט אל עד שלושה מומחים בעלי רישיון לצורך התייעצות ונכונות הפלט עבור המשתמש הספציפי).

אחריות על אי נכונות או אי-דיוק בפלט או בעותק הפלט
החברה לא תהיה אחראית על דיוק הפלט ו/או עותק הפלט ועל כל תוצאה שתנבע משימוש או הסתמכות עליהם.

למען הסר ספק אנחנו חוזרים ומציינים: השימוש בשירותים ובאתר (לרבות התכנים הנוספים, הפלט ועותק הפלט) הינו באחריות המשתמש בלבד. השירותים מסופקים "AS-IS" והחברה אינה מצהירה, בכל צורה שהיא, כי האתר והשירותים המוצעים בו מתאימים למטרה מסוימת, מדויקים, איכותיים, מקצועיים, נכונים, וכי הם לא כוללים מידע שגוי.

עיכבון לחברה תהיה זכות עיכבון על עותק הפלט.

אי-אחריות לשמירת קלט, מידע, פלט ועותק הפלט
החברה לא תהיה אחראית לשמירת קלט, פלט או כל מידע. החברה אינה מעניקה שירותי אחסון או שירותי ארכוב. על המשתמש לשמור בעצמו גיבוי של הקלט ועותק הפלט.

אנו ממליצים למשתמש לשמור עימו כל קלט ו/או עותק הפלט.

בדיקה מורחבת
חברת פינאפ רשאית ועל פי שיקול דעתה להפנות את המשתמש לביצוע בדיקת החזר מס מורחבת. בבדיקה זו מערכת פינאפ תנסה לאתר בעבור הלקוח החזרי מס מרביים המגיעים לו . בדיקה זו לעיתים תשולב עם בדיקה אנושית על ידי רואה חשבון/יועץ מס. מובהר ללקוח בתחילת התהליך שבעבור בדיקה מורחבת תגבה עמלה על סך 95 ₪. עמלה זו תקוזז מעלות הגשת הבקשות לרשות המיסים, כלומר יופחת סכום של 95 ₪ מעלות הגשת בקשות החזר המס.

עמלה זו תקפה עבור בדיקה מורחבת לכל השנים הקיימות בחשבון הלקוח במועד ביצוע הבדיקה.

חברת פינאפ רשאית להעביר את הלקוח בכל שלב שהוא לביצוע בדיקה מורחבת זו.
מסלול בסיסי
במסגרת מסלול זה החברה מבצעת עבור המשתמש חישוב מוערך של גובה ההחזר, בהתאם למסמכים הנדרשים לחישוב שיסופקו על ידי המשתמש ויועלו על ידו למערכת הדיגיטלית של האתר.

בהמשך התהליך המשתמש רשאי לבחור האם ברצונו להמשיך במימוש בקשת ההחזר מול רשויות המס באמצעות החברה או באופן עצמאי.

עלות הטיפול במסגרת המסלול הבסיסי הינה 9.5% מגובה החזר המס כולל מע"מ. גובה העמלה משולם במועד הגשת הדוחות למס הכנסה.

מסלול מייצג - Finupp Premium
מסלול פרימיום נועד למשתמשים המעוניינים בליווי מלא של החברה מול רשות המיסים עד לקבלת החזר המס, וכרוך באיסוף המסמכים הנחוצים על ידי החברה והרלוונטים לחישוב החזר המס, לרבות טפסי ה- 106 והביטוח הלאומי, ובהגשת הבקשה עבורך. 

עלות הטיפול במסגרת מסלול הפרימיום הינה 15% מגובה החזר המס.

במסגרת מסלול זה מאשר המשתמש לחברה, ולרואי החשבון/יועצי המס מטעמה, לקבל ייפוי כוח בשמו (ייצוג) ממס הכנסה ומהביטוח הלאומי, לצורך קבלת המסמכים.

במסלול זה תשלום העמלה לחברה מתבצע לאחר קבלת החזר המס המלא לחשבון הבנק של המשתמש. עמלת השרות הינה בהתאם לחתימת הלקוח על גובה העמלה בחלון בחירת המסלולים.

יובהר כי במסגרת מסלול זה שלא יתאפשר למשתמש לבצע בדיקה בלבד ללא הגשה. כל עוד יימצא למשתמש החזר מס חיובי, פינאפ תגיש בשמו את בקשות ההחזר למס הכנסה, ותלווה אותו לקבלת הכסף.

במסגרת מסלול זה משתמש אשר נמצא לו החזר מס ולא יבצע הגשה יחויב בעלות הבדיקה העומדת על סכום של 450 ₪.

במידה ולא יימצא החזר ללקוח פינאפ תסגור את פניית הלקוח ללא תשלום מצידו.

פינאפ רשאית שלא לקבל למסלול פרימיום משתמשים אשר הסיכוי שלהם למציאת החזר מס נמוך ו/או כל משתמש אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על מנת להשיג את המסמכים המשתמשים לצורך בדיקת החזר המס על המתשמש לחתום על ייצוג של רואה חשבון מטעם החברה למס הכנסה. המשתמש מתחייב להשאיר את הייצוג עד שיסתיים הליך החזר המס.

המסמכים אשר החברה אוספת במסגרת מסלול הפרימיום הם טפסי ה- 106 של המשתמש וטפסי ההכנסות מהביטוח הלאומי.

השלמת מסמכים
ידוע למשתמש כי לרשות המיסים שמורה הזכות לדרוש כל מסמך שתמצא לנכון, ובין היתר מסמכים אשר לא הוגשו בעת הגשת בקשת ההחזר המקורית.

החברה תסייע למשתמש להשלמת המסמכים מול רשות המיסים. ידוע למשתמש כי חלק ממסמכים אלו, ייתכן והינם מצויים ברשות המשתמש בלבד ואין באפשרות החברה להשיגם ללא עזרת המשתמש.

זיכויים
זיכוי במידה והמשתמש מקבל החזר נמוך מזה שהחברה שיערה שיקבל:

ככל ומדובר בפער בהחזר הנובע מטעות של רשות המיסים – החברה תפעל מול רשות המיסים לגביית הפער בהחזר המס.

ככל ומדובר בפער בהחזר הנובע מטעות במערכת החברה – החברה תזכה את המשתמש בהתאם לתעריף החברה ולסכום שהתקבל בחשבונו בפועל.

ככל ומדובר בפער בחזר הנובע מטעות שמקורה חוסר דיוק במסירת הפרטים ע"י המשתמש ו/או העלאת מסמכים שגויים – החברה, בהתאם לשיקול דעתה, תשקול האם יש מקום לזיכוי המשתמש.

מקרים ייחודיים
שינוי סטטוס אישי
ידוע למשתמש כי במידע והגיש בקשה להחזר מס עבור שנה בה הסטטוס האישי שלו היה מעמד נשוי, ובעת הגשת הבקשה הסטטוס האישי שלו השתנה למעמד של גרוש לדוגמא, רשות המיסים מתייחסת לבקשות החזר אלה כאל בקשה שהוגשה כתא משפחתי אחד, ולכן בשנים בהם המשתמש היה נשוי, ייתכן ויידרש להחתים את בן זוגו מאותה השנה על קבלת החזר מס לחשבונו.

אי בדיקת בן הזוג טרם הגשת בקשת ההחזר במקרה של זוגות נשואים
החברה ממליצה בכל שלב בתהליך הגשת בקשת ההחזר, לבצע בדיקה מלאה לשני בני הזוג. ההמלצה מצוינת בשלב ההרשמה הראשונית באזור האישי של המשתמש ובנוסף, בטרם הגשת בקשת החזר המס.

במידה והמשתמש בחר להגיש את החזר המס ללא בדיקה או צירוף בן זוגו, ידוע למשתמש כי רשות המיסים מצידה עשויה לדרוש ממנו השלמת מסמכים הנוגעים לבן הזוג ו/או להתחשב בהחזר המס או חוב אשר היה לבן זוגו באותו שנה.

במקרים אשר בקשת החזר המס תוגש על ידי אחד מבני הזוג, ידוע למשתמש כי ברשות החברה את מלוא המידע עבור החזר המס של שני בני הזוג באופן מאוחד, ולכן החברה אינה יכולה לקבלת אחריות מלאה על קבלת ההחזר.

חובת הגשת דו"ח מקוון לבעל עסק
בהתאם לפקודת מס הכנסה, לבעל עסק חובת דיווח שנתי למס הכנסה. בעל עסק כהגדרתו בחוק כולל ישות של עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ.

מערכת החברה מיועדת לשכירים בלבד, כאשר שני בני הזוג הינם בחזקת שכירים.

במקרה שיתברר לאחר הגשת הדוחות כי המשתמש מחויב בחובת הגשה של דו"ח שנתי מקוון, אזי באחריות המשתמש להגיש לרשות המיסים דו"ח מקוון בצורה נפרדת וללא קשר להגשת בקשת ההחזר המוגשת על ידי החברה.

פקודת מס הכנסה קובעת מספר קריטריונים אשר לפיהם עובדים שכירים מחויבים בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים. הקריטריון העיקרי הינו הכנסה שנתית הגבוהה מ- 649,000 ש"ח נכון לשנת 2020. חברת פינאפ על פי שיקול דעתה יכולה להציע למשתמש להגיש עבורה דו"ח שנתי מקוון. הדוח שנתי יוגש גם במקרים בהם אין החזר מס או קיים חוב למס הכנסה מאחר ומדובר בחובה חוקית מצד הנישום. רשות המיסים מצידה לחייב את הנישום בהגשת דוח מקוון בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הקבועים בחוק. יובהר כי רשות המסים מצידה יכולה לבקש הגשת דוח שנתי באופן מקוון גם ללא התקיימותם של התנאים שפורטו לעיל. במקרה בו התקבלה הנחייה להגיש את הדוח באופן מקוון יכולה החברה להציע למשתמש להגיש עבורו את הדוח תמורת עלות נוספת.

התכנים הנוספים
התכנים הנוספים הינם בבעלות החברה והעתקתם אסורה.

אין להסתמך על התכנים הנוספים בכדי לקבל החלטות ו/או לראות בהם המלצה לנקיטת פעולה כלשהי. יש לאמת את נכונות התוכן עם פרסומים נוספים לרבות פרסומי רשויות המיסים, פסקי דין ועוד.

כמו כן באתר ניתן למצוא קישוריות ו/או פרסומות ו/או באנרים ו/או הפניות המקשרים אל אתרים ומסמכים אחרים. הפניות המופיעות באתר, אינה מעידה על כך כי החברה אחראית ו/או שולטת על התכנים המופיעים באתר או במסמך הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב כי במקרה של הפניה לאתר אחר ייתכן שמדיניות הפרטיות שלו או תקנון האתר שלו שונה מתקנון האתר או מדיניות הפרטיות שלנו.

שימושים אסורים כללי
מבלי לגרוע בכל האמור במקום אחר בתקנון אתר זה, השימושים הבאים באתר אסורים וייחשבו להפרה של תקנון האתר.

אסור:

לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקות ו/או בחינה של השירותים, תוכנת המס, האתר וכל נכס אחר של החברה, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע לחברה ולמערכותיה, ו להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. 

להעתיק, לשנות, להציג בפומבי או להפיץ, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, , בכל דרך, את האתר, תוכנת המס או התכנים הנוספים; 

להעביר חומר המכיל וירוסים, "פצצות זמן", תולעים וכל חומר אחר שהינו מזיק, להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירותים.

להשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית, נוגדת את תקנת הציבור או בלתי מורשית.

לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים אחרים.

להפעיל כלים שונים שלא נועדו לשימוש עצמי באתר למטרה שלשמה הוא נועד: לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים.

למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים, לאתר או לתוכנת המס ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בפלט, עותק הפלט או בתכנים הנוספים.

לתחם (frame) או להעתיק כל חלק של אתר אינטרנט זה ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה.

להיכנס לאזורים ו/או חלקים באתר שהמשתמש אינו מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או על או ממשתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

אבטחת מידע
החברה נוקטת בנהלי אבטחת מידע מחמירים בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. אבל החברה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות קלט ומידע מהמשתמש, לא יפרצו או יודלפו וכי מידע או קלט כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה. המשתמש מסכים כי כל עוד החברה תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לו כתוצאה מפריצה למערכות החברה לרבות האתר. 

העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה המחוייבים לפי החוק הישראלי ונהלי חברת הסליקה. כל מנגנון התשלום נעשה באמצעים חיצוניים המסופקים בידי ספקים מורשים. 

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך או בחשבון paypal באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לרשות המיסים ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע. 

אנו מעודדים את משתמשינו להשתמש רק באמצעי תשלום מאובטחים.

האחריות לשמירת סיסמא
החברה מנפיקה למשתמשיה סיסמא וכן שירות "שכחתי סיסמא" המסתמך על כתובת האימייל.

הסיסמא שהמשתמש יבחר תהיה לצורך שימושו האישי בלבד ואין למשתמש כל זכות העברה של הסיסמא ושל הרשאת הכניסה לאתר. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בצורה סודית ומאובטחת, לרבות אי שמירת הסיסמא באמצעים אלקטרוניים.

המשתמש יישא בכל נזק שייגרם עקב שימוש בסיסמא על ידי גורם בלתי מורשה.

רכישת שירותים
הצעת המחיר נעשית על בסיס הפלט. הפלט מושפע מהקלט, ולפיכך אם המשתמש לא מסר את כל המידע ו/או הקלט הרלוונטי ו/או אם מסר מידע או קלט שגוי או אם נפלו טעויות בקלט או בעיבוד, ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין המחיר הסופי (באם המשתמש ימציא חוות-דעת מרואה חשבון או יועץ מס המראה מחיר שונה) וכן שינויים בין הצעת המחיר לתמורה שיקבל הלקוח בפועל מהשימוש בשירות. החברה איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מכך. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. חובת המשתמש לוודא כי המחיר לשימוש בשירותים לא השתנה במהלך זמן השימוש בשירותי החברה, וזאת באמצעות עמוד המחירון הנגיש באתר ו/או ע"י בירור מול נציגי החברה דרך אחת מדרכי ההתקשרות המוצעות (סעיף זה רלוונטי במיוחד במקרים בהם חלף זמן רב בין תחילת השימוש בשירותים לסיומם).

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק ללקוחותיה, כולם או חלקם, הנחות ו/או החזרים. 

לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים המשתמש נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לו הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. 

תוך עשרה ימי עסקים מיום תשלום עבור בקשה, תוגש הבקשה למס הכנסה וזאת בכפוף למילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה. 

ביטול עסקה
השירותים שהחברה מעניקה למשתמשים הינם אישיים ומתבססים, בין היתר, על הפרטים הספציפיים המוזנים על ידי המשתמשים.

מיד לאחר התשלום החברה עורכת את הדוחות ומגישה אותם למס הכנסה לכן החברה אינה מבטלת עסקאות מרגע שניתן השירות, למעט אם נקבע אחרת על-פי הדין. 

הפסקת שירותים, מניעת גישה או סגירת חשבון
הזמינות של האתר ו/או השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי האתר או השירותים יהיו זמינים תמיד או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות. 

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום למשתמש את הגישה לאתר, לעותק הפלט או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות וכן למחוק חשבון של משתמש מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי פעילות המשתמש מהווה הפרה של תקנון האתר או מדיניות הפרטיות באופן כלשהו. 

כמו כן, החברה ראשית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ואו השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו/או השירותים. 

קניין רוחני
כל המידע המופיע באתר, התכנים הנוספים, הקלט (למעט דו"חות שנשארים בבעלות המשתמש), העיבוד, הניתוח והפלט, וכן כל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם כתובים ו/או מוקלטים ו/או מודפסים ו/או רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו, ו/או אגורים על גבי מדיה מגנטית ו/או מדיה ממוחשבת אחרת ובין אם לאו, בין שהם ערוכים ובין שאינם ערוכים, שייכים (או שניתנו ברישיון) לחברה ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות וזכויות קניין רוחני לפי דיני ישראל או כל דין רלוונטי אחר. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

כל משתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר אינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש, או העלולה לפגוע באופן כלשהו, בזכויותינו באתר או בתוכן.

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר החברה ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה. על המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר אך ורק לצורך הגשת בקשה להחזר מס ולבדיקת זכאותו להחזר מס.

המשתמש מתחייב שלא לנסות לפרוץ לאתר, לבצע ניסיונות לעשות שינויים באתר או לנסות להחדיר לאתר קוד זדוני.

עם תחילת השימוש בשירותים המשתמש מתחייב כי לא יעשה יבצע או יהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של החברה. לפיכך, בעשותו שימוש בשירותים המוצעים באתר, המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו.

שינויים באתר
החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש, לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האתר ו/או השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה אינה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות של אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים הנוספים. 

הסרת אחריות כללית
השירותים, לרבות התכנים הנוספים, העיבוד, הפלט ועותק הפלט ניתנים למשתמשים "כמות שהם (AS IS) " ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא (לרבות: איכות או התאמה). 

החברה לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, שלמות, תועלתיות ויעילות התכנים הנוספים, הפלט או עותק הפלט. 

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לכל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים.

החברה ו/או מי מטעמה, אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות לנזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה, או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה, בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה. 

החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד. 

אנו שבים ומדגישים: המשתמש בלבד אחראי על החלטותיו ופעולותיו בקשר עם השימוש באתר. 

בכל מקרה של תביעה, החברה לא תהיה אחראית ל: נזקים עקיפים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, או לנזקים בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על שירותי החברה. 

ובכל מקרה המשתמש מסכים ומאשר שאחריות החברה לא תעלה על גובה התשלום שהעביר המשתמש הספציפי בקשר עם נשוא התביעה הספציפי לחברה. 

הגבלת אחריות: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החבות המצטברת הכוללת של החברה, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וספקיה, למשתמש ו/או כל אדם או ישות אחרת, אם קיימת, בהקשר למחויבויות החברה על פי תנאים כלליים אלה והיחסים של החברה עם המשתמש, תהיה מוגבלת לעמלה אשר שולמה לחברה בקשר עם הגשת הבקשה להחזר המס, אשר בגינה נטענת אחריות זו.

שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את החברה על כל נזק ו/או הוצאה ו/או אבדן הכנסה ו/או הפסד לרבות נזקים עקיפים שייגרמו לה משימוש המשתמש בשירותי החברה.

שינויים בתנאי השימוש
החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או תנאים נוספים שיופיעו באתר החברה. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש של האתר ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר או שימוש בשירותי החברה. 

הסכמה לקבלת חומרי פרסומת
בהסכמת המשתמש לקבלת דברי שיווק ופרסום, המשתמש מסכים לחברה ולחברות קשורות לה הנמנות עם קבוצת מיטב וגורמים נוספים מטעמה, להעביר אליו מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים. כמו כן מהווה השימוש באתר הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. כל משתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל דבר פרסומת מהחברה, לרבות ע"י שליחת הודעה לכתובת: support@finupp.com.

קיזוז
המשתמש מוותר על כל זכות קיזוז ו/או טענה לעיכבון.

הגנת הפרטיות
החברה פועלת ותפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") על כל סעיפיו ודרישותיו. המשתמש יהיה רשאי בכל עת לעיין, בעצמו או באמצעות בא כוחו, במידע שעליו והנמצא בידי החברה וככל שמצא כי מידע כלשהו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בדרישה לתקן את המידע או למחקו.

למען הסר ספק, החברה לא תגלה שום מידע על משתמשים הרשומים במאגר לאף גורם שהוא אלא לצורך ביצוע עבודתה או לביצוע החוק או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי, כל זאת בהתאם לסעיף 16 לחוק.

המשתמש מאשר כי לא ידרוש, בשום שלב, כל מידע באשר למשתמשים אחרים באתר.

מובהר כי החברה תהיה רשאית לשמור את המידע הכלול במאגריה בשרתים חיצוניים וכן בשרתים הנמצאים מחוץ לגבולות ישראל.

דין ושיפוט
הדין החל על תנאי השימוש ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הייחודי בנוגע לכל סכסוך הנובע או הקשור למוצר ולשימוש בו יהיה בבית משפט המוסמך במחוז תל אביב, ולו הסמכות הבלעדית לדון בכך.

רגולציה של החברה ומעמדה המשפטי
חברת פינקום בע"מ התאגדה בישראל תחת מספר ח.פ 515301026, משרדי החברה הרשומים הינם בדרך ששת הימים 30 (בנין צ'מפיון) בבני ברק ת.ז. 2442 מיקוד 5112302.

החברה הינה הבעלים של מאגר מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

יצירת קשר
להערות או שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, אנו צרו עמנו קשר באמצעות צור קשר.*האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.