מדיניות פרטיות

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר או בשירותים (כהגדרתם בתקנון האתר) והינו חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ומשימושך בשירותים. פינקום בע"מ מכבדת את הפרטיות של המשתמשים בשירותיה ובאתר שלה אשר נמצא בכתובת http://www.finupp.com (ובכתובות המשליכות לכתובת זו - "סאב דומיין") ומחויבת להגן על כל סוגי המידע שנאסף אודותיך. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל אצל החברה, שעה שהינך מבקר באתר ו/או כאשר הינך משתמש בשירותים ולכן אנו ממליצים לקרוא מדיניות פרטיות זו בעיון.

הסכמה
בעצם אישור תקנון האתר ומדיניות הפרטיות במקום המיועד לכך (סימון V) על-ידך, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף מידע אודותיך ועיבודו (סוגי המידע מפורטים להלן. בכל מקום במדיניות פרטיות בו אין התייחסות ספציפית לסוג המידע, מדובר ב-2 סוגי המידע המפורטים להלן.

הרינו ליידעך כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, לא נוכל לספק לך את השירותים ואתה מתבקש שלא לסמן V במקום המיועד לכך. עם זאת, אתה עדיין יכול ומוזמן לקרוא את יתר המידע המופיע באתר.

איסוף מידע, דיוור ואופן השימוש במידע
"מידע לא מזהה" - מידע אשר נאסף על-ידי החברה, אך אינו מאפשר לבדו (מבלי לחבר אליו מידע מזהה) לזהותך. מידע לא מזהה עשוי לכלול, בין היתר: נתונים ממסמכים אשר צורפו על-ידך, תשובותיך לשאלות הנשאלות באתר, מידע אשר סיפקת בעת שימושך בשירותים, גיל, סוג מערכת ההפעלה של המכשיר ממנו גלשת, הדפדפן באמצעותו אתה גולש, רזולוציית המסך שלך, דפים בהם צפית באתר, פרק הזמן בו שהית באתר ונתונים סטטיסטיים וטכניים דומים אחרים.
"מידע מזהה" - מידע המאפשר לזהותך באופן אישי, אשר נאסף על-ידי החברה כולל בין היתר: דוא"ל, טלפון, ת.ז., כתובת, פרטי אמצעי תשלום שם מלא ונתונים דומים אחרים.

המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגר המידע הרשום והמאובטח של החברה, כפי שזה נרשם אצל רשם מאגרי המידע בישראל. במהלך השימוש בשירותים או הגלישה באתר או לצורך ביצוע השירותים על-ידי החברה ועל מנת לספק לך את השירותים, הינך עשוי להתבקש למסור מידע מזהה ומידע לא מזהה, כגון: שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. במסירת המידע כאמור, הינך נותן הסכמתך להעברת המידע לצדדים שלישיים באופן המפורט במדיניות פרטיות זו. שים לב – הצהרה - אנו לא נעביר לעולם מידע מזהה אודותיך באופן אשר יאפשר לצד שלישי לדעת את זהותך. יובהר כי המידע נאסף לצורך פרסום ייעודי עבורך, עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע החזר מס עבורך ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך ו/או משלוח דברי פרסומת על ידי החברה ו/או איסוף מידע אודותיך ושימוש בו למטרות סטטיסטיות ולצרכים מסחריים אחרים והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

יובהר כי בעת שסימנת V במקום המיועד לכך, הנך מצהיר ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע כמפורט במדיניות פרטיות זו. בקבלת מדיניות פרטיות זו הינך מסכים ומאשר, כי הינך מעוניין לקבל דברי פרסומת מהחברה ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת הדוא"ל והינך מודע לכך שהדבר יגרום לכך שדברי הפרסומת מהחברה יגיעו אל תיבת הדוא"ל הראשית שלך. כמובן שאתה רשאי להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת על-ידי בקשת הסרה מרשימות התפוצה של החברה.

האמור לעיל לעניין המידע והשימושים המפורטים לעיל במידע, אינו תקף לגבי העברת מידע כמפורט להלן:
  • לרשות המיסים בכפוף לבקשתך המפורשת להגשת או קבלת מסמכים ו/או ביצוע החזר מס.
  • הבעת רצונך המפורש לכך ו/או הבעת רצונך לקבל הצעת מכר כלשהי מצד שלישי כלשהו.
  • במקרה של מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, בינך לבין החברה, כתוצאה מהפרה של תנאי השימוש באתר, ובתנאי שהעברת המידע תהיה נחוצה לצורך בירור ההליך ו/או ייצוג החברה בהליך כאמור.
  • אם פעילות האתר ו/או החברה תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, ובלבד שיתחייבו לקיים את התחייבויות החברה כאמור במדיניות פרטיות זו.
  • למנועים טכנולוגיים חיצוניים ומערכות בשימוש החברה, דוגמת: מנועי עיבוד תמונה, שירותי ענן (אך ורק לחשבון של החברה בהם ולשימושה התפעולי), מנועי ניתוח נתונים בשימוש החברה, כליCRM , מחשבוני מס חיצוניים וכו'.
  • במקרה שביקשת באופן אקטיבי לחשוף את המידע כלפי בן הזוג שלך או מומחה בעל רישיון.
  • במקרה שהחברה נדרשה לחשוף את המידע על-פי צו של רשויות מדינת ישראל.
  • לגבי אזרחי ארצות הברית - יובהר כי נהלי FATCA אמנם אינם חלים על גופים ישראליים פרטיים, אולם במקרה של חשבונות עם הכנסה ליחיד של מעל 500 אלף דולר אמריקאי, יש ל IRS-זכות להגיש בקשת אכיפה דרך בתי משפט ישראלים. על כן, אזרחים אמריקאים מתבקשים לשלוח לנו מייל לאחר השימוש ובו בקשת מחיקה מהמאגר. אזרח אמריקאי שלא יבקש מחיקה בסוף התהליך ייחשב כאילו התיר לחברה לחשוף מידע במקרה של חקירה ע"י רשויות החקירה האמריקאיות (ובלבד שאלו ביקשו צו חשיפת מסמכים בהתאם לנהלי שיתוף הפעולה ואמנת המס ישראל-ארה"ב).
  • שים לב: החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע כ-"מידע משובש". מידע משובש הוא מידע מזהה, שעובר פעולת שיבוש כך שמדובר במידע לא מזהה. המידע המשובש כולל רק פרופילים של משתמשים ובכל מקרה החברה מתחייבת שלא להעביר מידע משובש של אדם בודד אלא רק מידע מאוגד של לפחות 50 לקוחות יחד המאוגדים תחת אותו פרופיל.
  • החברה משתמשת ב-"עוגיות" (Cookies)ובטכנולוגיות נוספות, המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, החברה איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.


מחיקת מידע מהמאגר ועיון במידע
אנחנו מכירים ומכבדים את זכותך למחיקת היסטוריה ו/או כל מידע אחר אודותיך ממאגר המידע שלנו.
במקרה שתחפוץ בכך, עליך לפנות אל החברה בכתב ולבקש את מחיקת נתונים. כמו כן, הינך רשאי לעיין במידע בכל עת, כאשר זו תתאפשר על-ידי פניה אלינו בדוא"ל שכתובתו support@finupp.com. 


שונות
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולבית המשפט בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות פרטיות זו לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.